vai
vai

Lietošanas noteikumi

Šīs Vienošanās nosaka mājas lapas materiālu un pakalpojumu Lietotāju izmantošanas nosacījumus.

1.Visparīgie nosacījumi

1.1. Mājas lapas materiālu un pakalpojumu izmantošana tiek regulēta pamatojoties uz Latvijas Republikas esošo likumdošanu.

1.2. Šīs Vienošanās ir publiskā oferte. Saņemot piekļuvi Mājas lapas materiāliem, tiek uzskaitīts, ka Lietotājs piekritis šīm vienošanām.

1.3. Mājas lapas administrācija ir tiesīga jebkurā laikā vienpusēji mainīt šīs Vienošanos nosacījumus. Tādas izmaiņas stājas spēkā 3 (triju) dienu laikā, sākot no Vienošanos jaunas versijas izvietošanas brīža Mājas lapā. Ja Lietotājs nepiekrīt izmaiņām, viņam jāatsakās no Mājas lapas piekļuves, jāpārtrauc izmantot Mājas lapas materiālus un pakalpojumus.

2. Lietotāja pienākumi

2.1. Lietotājs piekrīt neveikt darbības, kas var tikt uzskatītas kā LR likumdošanas vai starptautiskās likumdošanas pārkāpšanu, tajā skaitā intelektuālā īpašuma tiesību, autortiesību un/vai blakustiesību pārkāpšanu, ka arī jebkuras citas darbības, kas izraisa vai var izraisīt Mājas lapas normālas darbības un Mājas lapas pakalpojumu pārtraukšanu.

2.2. Mājas lapas materiālu izmantošana bez tiesību turētāju piekrišanas nav atļauta. Likumīgai Mājas lapas materiālu izmantošanai ir nepieciešams slēgt licencēšanas līgumus (licenču saņemšana) ar Tiesību turētājiem.

2.3. Citējot Mājas lapas materiālus, ieskaitot aizsargātus autoru darbus, nepieciešams atsaukties uz Mājas lapu.

2.4. Lietotāja komentāri vai citi ieraksti Mājas lapā nedrīkst būt pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu un morāles un ētikas vispārpieņemtiem standartiem.

2.5. Lietotājs ir brīdināts par to, ka Mājas lapas administrācija neatbild par viņa/viņas ārējo resursu, saites, kas var būt izvietotas mājas lapā, izmantošanu.

2.6. Lietotājs piekrīt tam, ka Mājas lapas administrācija neatbild, un tai nav tiešo vai netiešo saistību Lietotāja priekšā saistītu ar iespējamiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar jebkuru Mājas lapu saturu, autortiesību reģistrāciju un informāciju par šādu reģistrāciju, precēm vai pakalpojumiem, kas ir pieejami vai ir iegādāti caur ārējām mājas lapām vai resursiem, vai citiem Lietotāja kontaktiem, kur viņam/viņai ir piekļuve, izmantojot Mājas lapā izvietoto informāciju vai ārējo resursu saites.

2.7. Lietotājs piekrīt noteikumiem par to, ka visi Mājas lapas materiāli un pakalpojumi vai cita to daļa var būt papildinātas ar reklāmu. Lietotājs piekrīt tam, ka Mājas lapas administrācija neatbild un tai nav nekādu saistību sakara ar tādu reklāmu.

3. Citi nosacījumi

3.1. Visi iespējami strīdi, kas izriet no šīs Vienošanos vai ir saistīti ar to, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā esošo likumdošanu.

3.2. Vienošanās tekstā minētais nevar tikt izteikts kā aģentu attiecību starp Lietotāju un Mājas lapas administrāciju, sabiedrības attiecību, kopīgas darbības attiecību, personiskās atlases attiecību vai kādu citu attiecību nodibināšanu, kas nav atrunāti Vienošanās tekstā.

3.3. Kādu vienošanās noteikumu tiesas atzīšana par spēkā neesošiem vai par piespiedu neizpildāmiem nenozīmē, ka citi Vienošanos noteikumi ir spēkā neesoši.

3.4. Mājas lapas administrācijas bezdarbība Lietotāju Vienošanās nosacījumu pārkāpšanas gadījumā neatņem Mājas lapas administrāciju tiesības veikt turpmāk atbilstošus pasākumus savu interešu vai autortiesību aizsardzībai, kas ir pamatots ar likumdošanu.

Lietotājs apstiprina, ka iepazīstināts ar šīs Vienošanās visiem pantiem un pieņem tos bez atrunām.